Concerten in de Sint-Christoffelkathedraal Roermond

Stichting Scala

De stichting richt zich op concerten die juist in de kathedraal goed tot hun recht komen en passen bij het karakter van de kathedraal.

Stichting Scala

Voor het organiseren van concerten in de St. Christoffelkathedraal heeft het kerkbestuur van de Christoffel-parochie in 2005 de Stichting Scala in het leven geroepen.
De stichting richt zich op concerten die juist in de kathedraal goed tot hun recht komen en passen bij het karakter van de kathedraal.
De algemene voorwaarden voor concerten vindt u op de pagina Algemene informatie

Algemene informatie

Voorwaarden voor het houden van concerten in de kathedraal

1. Het kerkbestuur heeft de Stichting Scala belast met alles wat verband houdt met het gebruik van de kathedraal voor concerten. De stichting heeft voor dat gebruik de volgende voorwaarden vastgesteld.
2. Voor het houden van een concert in de kathedraal is het gezelschap aan de Stichting Scala een financiële vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de kathedraal. De basisvergoeding bedraagt € 150,— per concert. In de maanden oktober tot en met april bedraagt de vergoeding € 350,— per concert. De hoogte van het bedrag voor de periode oktober-april houdt verband met de verwarmingskosten. BTW is niet verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient op een door de stichting aan te geven wijze te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending van de rekening door de penningmeester van de stichting.
3. De Stichting Scala werkt alleen mee aan concerten die verenigbaar zijn met de religieuze functie van de kathedraal.
4. De organisatie van een concert dient te geschieden in overeenstemming met het bestuur van de Stichting en met inachtneming van de aanwijzingen die het bestuur geeft.
5. De aan het concert verbonden financiële risico’s komen geheel voor rekening van het gezelschap. De stichting neemt geen enkel financieel risico voor haar rekening. Ook doet de stichting geen uitgaven of betalingen die met het houden van een concert verband houden.
6. Het gezelschap is verantwoordelijk voor de publiciteit en alles wat verband houdt met de acquisitie en organisatie van het concert.
7. De stichting verleent naar vermogen medewerking aan het welslagen van het concert door het begeleiden van de inrichting van de kathedraal, door hulp bij de publiciteit in de vorm van het aanbieden van teksten aan media e.a. en op enige locaties alsmede door opneming van een tekst op de website van de stichting. Het gezelschap dient alle teksten die door de stichting zullen worden verspreid tijdig aan te bieden aan de stichting.
8. Door tussenkomst van de stichting kan kaartverkoop plaatsvinden via TheaterHotel de Oranjerie, zonder dat het gezelschap daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Kaartverkoop kan voorts door het gezelschap volgens nader met de stichting te maken afspraken plaatsvinden bij de ingang van de kathedraal, direct voorafgaand aan de voorstelling.
9. De beschikbare stoelen en microfoons mogen worden gebruikt voor het concert, het klaarzetten en opruimen dient door het gezelschap zelf te geschieden. Het gezelschap moet de gebruikte ruimten in de kathedraal achterlaten in de schone en onbeschadigde staat waarin deze beschikbaar is gesteld. Aanwijzingen vanwege het bestuur voor het gebruik van de accommodatie dienen te worden inachtgenomen.
10. Het gezelschap dient vooraf schriftelijk (kan per e-mailbericht) de voorwaarden te accepteren.
11. Het bestuur van de stichting kan in bijzondere gevallen afwijken van deze voorwaarden.

Informatie in verband met de ANBI-status

Wettelijk verplichte informatie in verband met de erkenning door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Betreft het jaar 2019

Naam van de instelling

Stichting Scala
RSIN/fiscaal nummer: 821998249

Doelstelling van de ANBI

De Stichting Scala, opgericht op 13 juli 2005, heeft statutair als doel:

1. Het initiëren, het bevorderen en coördineren van culturele activiteiten (op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten), bestemd voor een zo groot mogelijk publiek, zowel ouderen als jongeren:

  • een en ander in aanvulling op de lokale en regionale bestaande programmering op dat gebied;
  • daarmee innovatief te zijn voor de doelgroep, zowel in actieve als passieve zin;
  • daarmee de historische locatie van de Kathedraal in Roermond mede als centrum van cultuur een unieke plaats te geven;
  • en daarbij behoud van traditie en vernieuwing hand in hand te laten gaan.

2. Alle overige activiteiten in de ruimste zin van het woord welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het meerjarig beleidsplan

De Stichting Scala faciliteert op non profit basis concerten in de St. Christoffelkathedraal te Roermond.
De concerten moeten passen bij het karakter en de sfeer van de kathedraal.
Zij moeten bovendien van een voldoende kwaliteitsniveau zijn.
Het aantal concerten is afhankelijk van het passende aanbod.
Niet goed te overziene financiële risico’s worden vermeden.
Voor de kaartverkoop werkt de Stichting Scala samen met TheaterHotel de Oranjerie te Roermond.

De functie van de bestuurders
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:
- De heer J.H.J. Teuwen, voorzitter
- De heer drs. C.J.N. Versteden, secretaris/penningmeester (vanaf 1 november 2019)
- De heer drs. R.F.M.H. Imkamp, penningmeester (tot 1 november 2019, toen René tot ons leedwezen overleed)
- Mevrouw drs. P. Verhoeven-Struijk, lid van het bestuur.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Er worden geen lonen, honoraria of dergelijke betaald aan bestuurders of anderen
Ook worden er geen onkostenvergoedingen betaald.
Gemaakte onkosten worden in alleen in bijzondere gevallen op basis van werkelijk gemaakte kosten aan bestuurder of anderen vergoed. De bestuurders dragen in beginsel door hen gemaakte kosten zelf.

Verwerving inkomsten

Inkomsten worden verworven door middel van donaties van gezelschappen die voor uitvoeringen gebruik maken van de kathedraal en eventuele andere donaties.

Verslag van de activiteiten in 2019

In 2019 werden de volgende voorstellingen gehouden:

Financieel verslag 2019

Resultatenrekening


2019

Entrees


Giften

€ 700Totaal Opbrengsten

€ 700Artiesten


Overige kosten uitvoeringen


Algemene kosten

€ 60

Bankkosten

€ 118Totaal Kosten

€ 178Resultaat

€ 522


Toelichting:

- De giften betreffen mede een donatie van het Toonkunstkoor Roermond i.v.m. een voorstelling op 2 december 2018.

Balans


31-12-01931-12-2019


Liquide middelen

€ 1.283


Eigen vermogen

€ -1.817

Leningen

€ 3.100


Totaal

€ 1.283


Totaal

€ 1.283


Toelichting

De lening betreft een lening van de Christoffelparochie te Roermond.
De lening is renteloos en er is geen aflossing overeengekomen.

Concerten

Binnenkort zullen wij hier de geplande concerten publiceren.

Secretariaat

Het bestuur van de Stichting Scala bestaat uit de volgende personen:
J.H.J. (Jan) Teuwen, voorzitter
Drs. C.J.N. (Cees) Versteden, secretaris-penningmeester
Mevrouw drs. P.Verhoeven-Struijk, bestuurslid

KvK nummer: 12058520
Bankrekening (Rabobank):
NL23RABO0117643084 t.n.v. Stichting Scala te Roermond


Post en bezoekadres

Post- en bezoekadres
Secretaris van het stichtingsbestuur:
Gerichtsberg 6
6041 PW Roermond

Tel: 0031(0)475350989
E-mail: stichtingscala@gmail.com
Website: www.kathedraalconcertenroermond.nl